Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global Warming

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global Warming

Unit 6 lớp 11: Getting started

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Loading...

Hướng dẫn dịch

Cô Hoa: Nào, Nhóm 2. Các em chuẩn bị đến đâu rồi? Có phải chủ đề của các em là sự nóng lên của toàn cầu không?

Lan: Vâng, thưa cô. Chúng em đã quyết định đưa ra những ý chính để thảo luận vai nhất trí với cách trình bày trực tuyến. Đã bàn xong về nội dung, giờ chúng em tìm kiếm thông tin hỗ trợ.

Cô Hoa: Tốt.

Minh: Trước hết, chúng em sẽ trình bày các nguyên nhân gây nên hiện tượng này như sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ nhà máy hay xe cộ?

Mai: Còn có các nguyên nhân khác nữa như việc sử dụng phân bón hóa học và nạn phá rừng. Sự nóng lên của toàn cầu là hành động do con người gây ra.

Minh: Do con người?

Cô Hoa: Đúng thế! Trước đây nhiều ngành công nghiệp đã chổi bỏ việc góp phần tạo nên hiện tượng trái đất nóng lên. nhưng giờ đây hầu hết mọi người đã thừa nhận tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm.

Minh: Em hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ tập trung đến các ảnh hướng của sự nóng lên toàn cầu đến sức khỏe con người và đời sống trên trái đất nói chung.

Mai: Đúng. Đối xử với môi trường thiếu trách nhiệm, giờ đây con người phải hứng chịu tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Bạn có đồng ý thế không Lan ?

Lan: Mình đồng ý. Hiện tượng nóng lên toàn cầu làm khí hậu biến đổi, cho phép bệnh truyền nhiễm lây lan dề dàng hơn. Chúng ta cũng nên làm rõ quá trình gây nên các bệnh liên quan đến sức nóng dưới tác động của hiện tượng này.

Mai: Nó cũng ánh hưởng nghiêm trọng đen các nguồn cung cấp nước, đe dọa sản xuất lương thực và gây xáo trộn cân bằng sinh thái.

Cô Hoa: Những ý này rất hay. Các em đã tìm ra được giải pháp nào chưa?

Lan: Dạ có, thưa cô Hoa. Chúng em sẽ đề cập đến việc thay đổi các thói quen hàng ngày để giảm bớt lượng khí thải carbon.

Cô Hoa: Tốt lắm. Bây giờ các hãy điểm lại tất cả các ý chính và quyết định người thay mặt nhóm trình bày mỗi phần.

Lan, Minh, và Mai: Xin cảm ơn cô Hoa đă giúp đỡ chúng em.

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. Global warming.

2. Three parts: 1 ) the causes, 2) the effects, 3) the solutions.

3. The greenhouse gas emissions from factories and vehicles; use of chemical and deforestation.

4. Climate change allows for infectious diseases to spread more easily; contributes to heat-related illnesses and death; has severe impact on water supplies, threatens food production and upsets ecological balance.

5. They should change their daily habits.

6. Câu trả lời tùy theo ý kiến của học sinh.

3. Read the conversation again. Match the words and phrases with their definitions. (Hãy đọc lại đoạn hội thoại. Ghép từ hoặc cụm từ với các định nghĩa.)

1.c 2.g 3.d 4.b
5.a 6.e 7.h 8.f

4. Find the sentences with the structure having + past participle in the conversation and write them in the spaces below. (Tìm những câu có cấu trúc having + past participle trong đoạn hội thoại trên và viết xuống hộp bên dưới.)

In the past, a lot of industries denied having contributed to global warming.

Having treated the environment irresponsibly, humans now have to suffer the effects of global warming

Unit 6 lớp 11: Language

Vocabulary

1. Complete the sentences with the right form of the words/phrases from 3 in GETTING STARTED. (Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách chọn dạng đúng của từ/cụm từ đã gặp ở hoạt động 3 phần GETTING STARTED.)

1. carbon footprint 2. infectious diseases 3. emissions
4. ecological balance 5. heat-related illnesses 6. climate change

Pronounciation

1. Listen and repeat these sentences, paying attention to their rising intonation. (Hãy nghe và lặp lại những câu này, chú ý tới ngữ điệu lên trong các câu.)

1. Do you agree with me?

2. Can you talk about the effects of global warming?

3. Do you think that we can reduce our carbon footprint?

4. Is it true that global warming is getting worse?

5. Are most of the environmental problems caused by humans?

2. Listen and mark / (rising intonation) on the echo questions. Then practise read the exchanges. (Hãy nghe và đánh dấu mũi tên lên thể hiện ngữ điệu lên của những hỏi lặp lại. Tập đọc các mẩu hội thoại dưới đây.)

1. A: Most of the environmental problems are man-made.

B: Man-made? /

2. A: Scientists are concerned about the effects of global warming.

B: Scientists are concerned about what? /

3. A: I cycle to work every day.

B: You do? /

4. A: By 2050, rising temperatures could lead to the extinction of a million species.

B: The extinction of a million species? /

5. A: In order to save our environment, we should reduce our use of paper products.

B: We should do what? /

Grammar

1. Work in pair. Underline the perfect participles in the sentences in 4 in GETTING STARTED. Then rewrite the sentences using after/then or because/since. (Làm bài tập theo cặp. Gạch chân các perfect participles trong những câu ở mục 4 phần GETTING STARTED. Sau đó viết lại câu. sử dụng after/then hoặc be cause/since.)

– Having planned the content, we're now looking for supporting information.

→ After we have planned the content, we re now looking for supporting information. (Mệnh đề chi thời gian)

– Having treated the environment irresponsibly, humans now have to suffer.

→ Because/Since humans have treated the environment irresponsibly, they now have to suffer.

2. Match the two parts to make complete sentences. (Ghép hai mệnh đề thích hợp để xây dựng câu hoàn chỉnh.)

1.e 2.c 3.a 4.b
5.g 6.h 7.f 8.d

3. Rewrite the sentences using perfect participle. (Viết lại các câu trên, sử dụng phân từ hoàn thành)

1. The students in Group 11G were praised for having planted the most trees in the schoolyard in the Tree Planting Competition.

2. The police suspected Mike of having cut down the oldest tree in the park.

3. He denied having dumped lots of rubbish onto the beach.

4. Thank you for having saved the lives of hundreds of wild animals.

5. They regretted having hunted and killed many wild animals.

6. The factory was heavily fined for having dumped tons of toxic waste into the river.

7. Denis was rewarded for having taken an active part in the Green Summer activities.

Unit 6 lớp 11: Reading

Reading

1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems? (Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?)

The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture we can sec factories are burning fossil fuels that increases the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to the greenhouse effect; as the result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses and reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health.

What can you see in the second picturc? Running cars are sending smoke and fumes into the atmosphere, causing the Earth to warm up and increase its average temperature. Acordine, to climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.

In the third picture we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuelế.. Trees lemove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

2. Read the text and select the statement that expresses its main idea. (Đọc bài khóa chọn một câu thích hợp thể hiện ý chính của bài.)

Đáp án c.

Hướng dẫn dịch

Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự diễn ra

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ xung quanh bầu khí quyển trái đất. một trong những vấn đề lớn nhất mà ngày nay con người phải đối mặt. Theo kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu thì hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự xảy ra. Hiện tượng này chủ yếu do con người gây ra và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ ( nhà máy điện chạy bằng than đốt. Khi người ta đốt than để sản xuất điện, một lượng lớn khí CO2 bay vào không khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng phát thải khí CO2 có nguồn gốc việc sản xuất điện. Nguồn phát thải khí CO2 lớn thử hai là việc đốt cháy xăng dầu tro: giao thông vận tải. Ở Mỹ, cỏ đến khoáng 33% lượng khí CO2 được thải ra từ các loại xe cộ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu sử dụng xe hơi ngày càng tăng nhanh trong thế giới hiện đại. Một lý do nữa làm gia tăng nhiệt độ Trái đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm giấy và để khai hoang đất nông nghiệp. Rửng hấp thu và giữ khí CO2 không ch thoát ra ngoài bầu khí quyển. Ọuá trình này bị gián đoạn bởi tốc độ chặt phá rừng ở mức báo động.

Ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự dâng lên của mực nước biển trên toàn thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Sự nóng lên toàn cầu cũng gây ra những thárm họa tự nhiên liên quan đến thời tiết như hạn hán, lù lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương rất nhiều người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu với nhiệt độ càng gi tăng có thê khiến mùa màng trên thế giới thất thu. nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nó còn đưc dự đoán có ảnh hưởng xấu nhất đến các nguồn nước. Việc thiếu nước có thể kìm hãm phát triển kinh tế, làm tổn hại hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ khác nữa là nguy cơ làm biến mất hàng triệu loài động thực vật trên thể giới. Việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người vì chúng ta không thể tồn tại được nếu thiếu sự đa dạng loài trên trái đất.

Điều quan trọng con người phải hiểu rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do chính con người gây nên vẫn đang xảy ra và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta rất nghiêm trọns. Tất cả mọi người phải hành động ngay để giám thiểu các nguy cơ.

3. Match the words with their meanings. (Hãy ghép từ với nghĩa phù hợp của từ.)

1.g 2.f 3.d 4.e
5.b 6.a 7.c  

4. Answer the following questions. (Trả lời câu hỏi)

1. Humans/People/We are responsible.

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

3. Deforestation disrupts the process of absorbing and capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to rise.

4. They could lose their homes.

5. They can reduce crop harvests globally.

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

5. Work in groups. Discuss with a partner. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận với bạn bên cạnh.)

1. Which of the effects of global warming do you think is the most serious?

In my opinion, the most serious effect of global warming is droughts because it is killing millions of creatures on Earth. As temperatures rise globally, droughts will become more frequent and more severe, with potentially devastating consequences for agriculture, water supply. When people and other creatures do not have food to eat and water to drink, we will die.

2. What do you think we should do to reduce the risks caused by global warming?

There are lots of things we can do to stop global warming, like turning off the lights leaving a room, taking shorter showers, and recycling… By doing small things, we learn how to use natural resouces wisely.

Unit 6 lớp 11: Speaking

1. Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help to reduce global warming. (Làm bài tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào ở bảng bên dưới có thế giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

Đáp án: 1 2 4 5 6.

Hướng dẫn dịch

1. Sử dụng lại và tái chế thuỷ tinh, chất dẻo, giấy và các sản phẩm khác.

2. Giảm bớt việc tiêu dùng các sản phẩm làm bằng giấy.

3. Du lịch vòng quanh thế giới bàng đường không để nghiên cứu hiện tượng nóng lên toàn cầu.

4. Cắt giảm tiêu dùng năng lượng: dùng bóng đèn LED và rút phích cấm của các thiết bị điện tử sau khi sử dụng.

5. Sử dụng các phương tiện giao thông xanh (thân thiện với môi trường): đạp xe hoặc đi bộ.

6. Trồng cây ở bất cứ nơi nào có thể.

7. Sống trong các khu rừng có quần thể loài đa dạng.

2. The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce glob warming. Match them with the activities. ()

Hướng dẫn dịch

1. Hoạt động này giúp giảm bớt lượng khí phát thải từ việc đốt cháy xăng dầu đề vận hành tàu xe.

2. Hoạt động này cứu được cây rừng vì đây là những sản phẩm làm bằng gỗ.

3. Đây là cách sử dụng điện năng hiệu quả và lâu bền hơn nhiều. Thậm chí khi máy được tắt, các thiết bị điện tử vẫn sử dụng điện.

4. Chúng hấp thụ khí C02 và nhá khí 02. Một cây có thể hấp thụ khoảng một tấn khí C02 trong toàn bộ vòng đời.

5. Hoạt động này giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Đáp án

1.e 2.d 4.c 5.a 6.d

3. Lan, Mai and Minh are talking about the activities presented in 1. Work in group of three. Complete their conversation using the phrases in the box and then practise it. (Lan, Mai và Minh đang nói về các hoạt động được trình bày ở mục 1. Thực hành theo nhóm 3 người. Sử dụng các cụm từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn hội thoại đó.)

Hướng dẫn dịch

Lan: Minh, cái nào trong số các hoạt động này bạn cho là hiệu quả nhất để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Minh: Theo ý mình thì hoạt động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm sử dụng năng lượng. Nếu bạn sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất các thiết bị điện từ khi không dùng đến chúng, bạn có thế tiết kiệm một lượng lớn điện năng.

Lan: Ừ, mấy việc này không khó thực hiện. Thế ý kiến của bạn thế nào, Mai?

Mai: Mình cho ràng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có hiệu quả nhất.

Minh: Mình không chắc về điều này. Lý do gì khiến bạn nghĩ vậy?

Mai: Vì cây hấp thụ khí C02 và nhả khí 02. Mồi cây có thể hấp thụ khoảng một tấn C02 trong toàn bộ vòng đời. Bạn có đồng ý với mình không Lan?

Lan: Hừm, mình không nghĩ những hoạt động này có thể giảm đáng kể hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mình tin ràng việc tái sử dụng và tái chế là cách làm hiệu quả hơn bởi vì chúng giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

1. energy use 2. electronic devices 3. planting trees 4. carbon dioxide 5. reusing and recycling

4. What do you think about these solutions to global warming? Work in groups of 3. Use the ideas in 1 and 2 to a have similar conversation. (Em có suy nghĩ gì về các giải pháp giảm bót sự nóng lên toàn cầu. Thực hành nói theo nhóm 3 người. Sử dụng các ý tường ở mục 1 và 2 để xây đựng một đoạn hội thoại tương tự.)

In my opinion, we should turn off all electronic devices such as televisions, stereo equipment, computers, battery chargers when they are not in use. It seems that we have to spend more money on them when off than when on, so unplug them instead.

As far as I am concerned, forests are just the lungs of the Earth. Trees clean the air, provide oxygen, cool streets and cities, conserve energy and save water… Trees are cut down every day, so we should think of ways to save trees: using recycled paper, reducing the use of wood products, plant more trees…

Unit 6 lớp 11: Listening

1a. Match the words with the pictures and answer the question. (Ghép các từ và tranh dưới đây cho phù hợp, sau đó trả lời câu hỏi.)

1.c 2.d 3.a 4.e 5.b

b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above. (Nguyên nhân chung của các thảm hoạ đuợc mô tả trong tranh là gì?)

2. Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers. (Giáo sư đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện tuợng nóng lên toàn cầu. Nghe bài nói chuyện và chọn những câu trả lời đúng nhất.)

1.D 2.B 3.B 4.C 5.A

Hướng dẫn dịch

Xin chào các em. Trong bài nói hôm nay, tôi sẽ thảo luận về sự nóng lên toàn cầu, nguyên nhân và những hậu quả của nó lên đời sống của chúng ta. Tôi hi vọng các em có thể hiểu tất cả rằng trách nhiệm của mọi người là làm giảm sự nóng lên toàn cầu ngay bây giờ.

Các em đều biết sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng các khí gây hiệu ứng nhà kính như khí C02 và CO, mê tan và sự bốc hơi nước. Các nhà khí hậu học ngày nay tin rằng con người phải chịu trách nhiệm chính cho việc này. Việc đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu và khí ga tự nhiên, và sự chặt phá rừng đã góp phần làm tăng lượng khí thải độc hại vào môi trường những năm gần đây. Tâng khí ga dày đặc hút thêm nhiệt lượng từ mặt trời, điều này dẫn tới sự tăng nhiệt độ trái đất.

Sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự thay đổi khí hậu và các thảm họa thời tiết như thủy triều nóng, lũ lụt, hạn hán, bão tố, những điều có thể ảnh hưởng lên đời sống con người. Hàng trăm triệu người phải chịu đựng nạn đói, sự thiếu nước và điều kiện khí hậu khắc nghiệt nếu chúng ta không làm giảm sự nóng lên toàn cầu. Điều này còn dẫn tới hậu quả triệt tiêu 20-30 phần trăm các loài động thực vật.

Được thông tin đầy đủ về các hậu quả của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên hướng tới việc giải quyết vấn đề này. Các em sẽ sẵn sàng hơn trong việc thay đổi lối sống nếu hiểu các hậu quả của việc nóng lên toàn cầu. Thêm vào đó, các em sẽ có thể thông báo cho những người khác và truyền cảm hứng thay đổi.

3. Listen to the talk again and answer the questions. (Nghe lại bài nói chuyện và trả lời câu hỏi.)

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to the increase of the temperature on the earth.

3. Heat waves, floods, droughts and storm surges.

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of anima. and plant species.

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing to change your lifestyle and you'll be able to inform others and inspire change.

4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet Nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class. (Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam's climate due to the rise in temperatures and sea level. The Slimmer is longer; it is hotter and hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are Quảng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Unit 6 lớp 11: Writing

1. Which are the causes and which are the effects of global warming. Complete the diagram with the ideas below. (Các nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì. Hoàn thành sơ đồ bằng các ý nêu bên dưới.)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 mới Unit 6: Global Warming

 

2. Work in pairs. Discuss and complete the outline using the ideas from 1. Brainstem some possible solutions. (Làm bài tập theo cặp. Thảo luận và lập dàn bài dựa trên các tương ở bài tập 1. Suy nghĩ tìm một số giải pháp thích hợp.)

1. Introduction (Introduce the topic and the main content of the essay)

– one of the biggest issues facing humans nowadays

– caused mainly by humans

– most catastrophic effects on humans

– humans have to take actions to reduce the risks

– the essay will discuss the causes and effects, and possible solutions

2. What global warming is and its causes (Hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì, nguyên nhân cua hiện tượng này)

– the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhous gases in the atmosphere

– causes:

carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels

deforestation for farmland, wood and paper

increasing use of chemical fertilizers on croplands

3. Effects of global warming (Ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu)

– heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases

– melting of polar ice caps and rising of sea level

– extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts

– widespread extinction of species

4. Some possible solutions (Một số giải pháp có thể)

– reducing energy use

– planting trees or plants

– using green methods of transport

5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)

Kết luận (Tóm tắt các ý chính và nêu ý kiến cá nhân)

3. Now write your essay (between 160-180 words) using the helpful expressions in the box, the outline and your notes in 2. (Hãy viết một bài luận dài từ 160-180 từ, sử dụng các cách diễn đạt ở hộp bên dưới, dàn bài và phần ghi chép ở bài tập 2.)

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global wanning, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands… Human activities have serious consequences on the life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heat waves, droughts, floods and hight tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

Global wanning is seriously affecting our life on Earth in many ways, so everyone of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not use, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, also they are lun and good for health.

In conclusion, global warming is throating human beings and millions of spccies Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attenti should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.

Unit 6 lớp 11: Communication and Culture

Communication

1. Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protcct the environmen You are members of the club. Work in groups. Discuss and select ONE main cause global warming, and prepare a talk to present in the club meeting. Your talk shou include the following parts: (Green Teens Club là một tổ chức thanh niên hoạt động với mục đích bảo vệ môi trường Các em là thành viên của câu lạc bộ. Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận và chọn trình baỳ một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong buổi gặp mặt của câu lạc bộ. Bài nói chuyện của em sẽ gồm các phần sau:)

Hello, everybody! Nice to meet you again. The topic of my talk today is deforestation, which is one of the main causes of global warming. There are 3 main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about the importance of forests in terms of global warming, the second part will focus on how deforestation affects our lives on Earth, and then in the third part, I will suggest some solutions for preserving our forests.

We plant trees, first of all, for their beauty and to provide shade for us but they do more than that. Trees create an ecosystem to provide habitat and food for animals. They cool the air, land, and save water. In terms of global warming, trees absorb carbon dioxide and potentially harmful gases, such as sulfur dioxide, carbon monoxide, from the air and release oxygen. It means they help reduce the amounts of carbon dioxide sent to the atmosphere, so reduce the greenhouse effect.

Trees are so important to our daily life; however, they are cut down every day in the process called deforestation. Deforestation is the cutting down of trees from an area without intention of replanting. Trees are cut down for paper and wood products, to clear land for building houses or constructions, and to expand farming areas. Unfortunately, people are not fully aware of the danger of cutting down trees or forests. Deforestation has many negative effects on the environment. It leads to a loss of habitat for millions of species. It drives climate change by affecting the soil and the water cycle. It also speeds up global warming by permitting more amounts of carbon dioxide that we release to remain in the atmosphere. As we can see clearly, deforestation changes local weather: the temperature of many regions has increased; there have been more floods, storms or droughts…

Take action on global warming today! Thing we should do first is to stop cutting down trees. Peope of all ages are encouraged to plant more trees and live in a way that does not harm the environment. As students, we can share information with friends and family members on deforestation, so that as many people as possible will be aware of its danger. We need to do everything, despite the smallest, to save our planet!

In conclusion, forests are very important to all living things on Earth because of the benefits they bring. Forests are home to millions of animals, provide resources and healthy environment for us to live on Earth, help reduce the effects of global warming. It is important for us to understand the vital role they play in the environment and the impact of deforestation. When forests are cut down massively, extreme weather events would be expected to occur more often and there would be more natural disasters. With education, people can be taught the value of forests and the importance of caring for them. Remember that evervone can help preserve our forests and fight deforestation. Live green and inspire others to do the same.

I hope you have enjoyed my presentation. Thank you for listening!

Culture

1. Read the paragraphs about how youths can contribute to reducing the risks of global warming and answer the questions. (Đọc các đoạn văn dưới đây về những đóng góp của tuổi trẻ nhằm giảm bứt nguy cơ của hiện tượng nóng lên toàn cầu, sau đó trả lời câu hỏi.)

1. It is a series of short films that tell real stories about the different ways young people have contributed to reducing the carbon footprint of their homes, schools, communities, and countries.

2. Because he has learnt about how trees can help to reduce the amount of carbon dioxide in the atmosphere.

3. To raise money for the clean-up of the BP oil spill in the Gulf of Mexico in 2010.

4. One student stood covered in plastic bags in front of city lawmakers and asked them to ban plastic bags.

Hướng dẫn dịch

Thanh niên góp tiếng nói bảo vệ hành tinh là một loạt phim ngắn kể các câu chuyện có thật về những đóng góp của thanh niên trong việc sáng tạo các cách thức khác nhau nhằm giảm bớt lượng khí carbon do gia đình, trường học, cộng đồng hay quốc gia thải ra hàng ngày. Họ trồng cây, gây quỹ cho hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, nâng cao nhận thức về các hiểm hoạ môi trường… Sau đây là ba câu chuyện cho thấy bất kỳ ai, thậm chí trẻ em, đều có thể đóng góp tích cực làm chậm lại tiến trình biến đổi khí hậu.

Sau khi được biết về vai trò của cây xanh trong việc giảm bớt lượng khí carbon dioxide trong không khí, cậu bé Felix Finkbeiner đã bắt đầu dự án “Trồng cây vì Hành tinh”. It lâu sau, dự án này đã giúp trồng được 2,5 tỉ cây xanh ở Đức và 12 tỉ cây xanh trên toàn thế giới. "Nếu người lớn không làm gì, chúng ta sẽ phải làm bởi vì chúng ta sẽ hiện diện trên hành tinh này thêm 80 năm nữa và con cháu chúng ta thậm chí còn lâu hơn," Felix Finkbeiner nói.

Năm 11 tuồi Olivia Bouler, người New York, nghe kể về sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico và đã quyết định giúp đỡ. Em làm và bán tranh về chim để gây quỹ cho hoạt động dọn dẹp các vết dầu loang trên biển. Em quyên góp được hơn 200.000 đô la cho Hiệp hội Quốc gia Audubon, một tố chức bảo vệ chim và các loài động vật hoang dã. “Hãy sử dụng sức mạnh." Olivia nói. “Tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường muốn giúp đỡ mà thôi.

Một nhóm học sinh trường trung học Santa Monica, bang California đã cùng nhau thảo luận để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm do túi ni lông gây ra cho động vật biên và mỏi trường. Một em học sinh đã trùm túi ni lông lên người, đứng trước các nhà lập pháp cùa thành phổ và yêu cầu họ cấm sử dụng túi ni lông. Các em đã thành công. Santa Monica là một trong những thành phố đầu tiên của nước Mỹ cấm sử dụng túi ni lông.

2. Discuss with a partner. (Hãy thảo luận với bạn bên cạnh.)

What do young Vietnamese people do to reduce the carbon footprint of their homes. I schools, communities, arid country?

Do small things such as: unplug your electronic devices, even your chargers, when thev are not in use; take public transit, choose a laptop over a desktop because it is energy efficient, use water efficiently, plant a tree, be green in your yard, tell family and friends that energy efficiency is good for their homes and the environment because it lowers greenhouse gas emissions and air pollution…

Do you know any stories about young Vietnamese people who have helped to reduce global warming?

My story is about a group of young Vietnamese people aeed 13-17 in Quang Binh province who were trained to make an educational film on climate change The vwaac; people planned, scripted and filmed a 6-minute video telling a story of a fishing community in the province, where a number of homes and a school were washed away by frequent and devastating storms. “Everyone should feel they have a responsibilin to reduce climate change”, 15 year-old Võ Giang Hà said proudly. “Children and young people are the most vulnerable to climate change, but they are also the people who can make a change and become part of the solution" Hà added. The filming group hoped the video would contribute to raise awareness of climate change in Viet Nam and let everyone know they can take action to reduce its impacts on the life on Earth.

Unit 6 lớp 11: Looking back

Pronounciation

1. Listen and repeat the questions paying attention to the rising intonation. (Nghe và lặp lại các câu hỏi, chú ý đến ngữ điệu lên.)

2. Listen and mark the rising intonation on the echo questions (…). Then practiJ reading the exchanges. (Nghe và đánh dấu ngữ điệu lên trong các câu hỏi lặp lại. Tập đọc các mẩu hội thoại dưới đây.)

1. A: "Plant for the Planet" helped plant 12 billion trees worldwide.

B: Twelve billion trees worldwide? /

2. A: Even when turned off, electronic devices use energy.

B: Yes, they can still use energy.

3. A: Cutting down on energy use is the best way to help reduce global warming?

B: The best way to do what? /

4. A: Global warming has catastrophic effects on humans.

B: Global warming has what on humans? /

5. A: A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide during its lifetime.

B: How long can a tree live?

Vocabulary

1. Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn thành câu bằng cách điền vào chỗ trống những từ / cụm từ cho sẵn trong hộp.)

1. energy use 2. extinction 3. emissions 4. carbon footprint
5. absorb 6. deforestation 7. diversity 8. catastrophic

Grammar

1. Rewrite the sentences using perfect participles. (Viêt lại câu, sử dụng dạng have + PII.)

1. Having learnt about the benefits of recycling and reusing, the students started I collecting waste paper, bottles and cans to recycle and reuse.

2. Having refused Nam's offer of a lift in his car, Mai had to walk home.

3. Having read some documents about Green Earth, Ha decided to join the organisation.

4. Having used too much chemical fertiliser on their iarm. the fanners now have to drink I polluted water.

5. Having replaced all the light bulbs in the house with LED lights, she saved a lot of I money on her electricity bills.

6. Having become too dependent on the use of electricity, we have to find alternative I sources of energy before fossil fuel runs out.

2. Combine the sentences using perfcct gerunds. (Nối hai câu với nhau bằng Perfect gerunds)

1. Tonya was strongly criticised for having dumped a lot of rubbish on the beach.

2. Sam regretted not having worked hard enough in his previous job.

3. People admired Tony for having rescued the kids from the fire.

4. I remember having seen him before.

5. The politician denied having lied to the villagers.

6. Thanh admitted having forgotten to turn off the gas cooker before leaving the house/be tore he left his house.

Unit 6 lớp 11: Project

1. Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community. (Thực hành theo nhóm. Thảo luận xem nhóm của mình có thể làm được gì trong số các hoạt động dưới đây để giúp giảm lượng khí thải CO2 ở trường hay cộng đồng)

2. Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below. (Đặt tên cho hoạt động của nhóm và nghĩ ra mục đích hoạt động. Sau đó lập một kế hoạch chi tiết theo bảng bên dưới.)

Name: Green Summer.

Purpose: add beauty to our school and community, provide shade for the schoolyard, highten students* awareness of the environment and appreciation for living things.

Detailed plan:

– Tasks: Planting trees.

– Person in charge: All students of the class.

– Time/place:.

Time: spring, in February 2016.

Place: school and surrounding community.

– Possible difficulties:

Raising fund for the activity.

Seedlings: where to get them?

Planting technique: get support from who?

– Effects on your school/community: Clean and healthy atmosphere for all students and other people, beautiful landscape, getting closer and beine friendly to nature.

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ