Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Bài 1: Tính:

2 + 1 =              3 + 1 =              4 + 1 =               

2 + 2 =              3 + 2 =              4 + 2 =               

2 + 3 =              3 + 3 =              4 + 3 =              

2 + 4 =              3 + 4 =              4 + 4 =              

2 + 5 =              3 + 5 =              4 + 5 =                        

2 + 6 =              3 + 6 =  

2 + 7 =              3 + 7 =  

2 + 8 =                                                                                               

 

6 +1 =                 7 + 1 =                8 + 1 =                9 + 1 =

6 + 2 =                7 + 2 =                8 + 2 =

6 + 3 =                7 + 3 =

6 + 4 =

Bài 2: Tính:

a)

6 + 2 =        1 + 9 =          3 + 5 =              2 + 8 =               4 + 0 =

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 4

2 + 6 =        9 + 1 =          5 + 3 =              8 + 2 =               0 + 4 =

b)

7 + 2 + 1 =                           8 + 1 + 1 =                        9 + 1 + 0 =

5 + 3 + 1 =                           4 + 4 + 0 =                        1 + 5 + 3 =

3 + 2 + 2 =                           6 + 1 + 3 =                        4 + 0 + 5 =

Bài 3: Số  ?

3 +….=7                   6 – ….= 1                   ….+ 8 = 8

…+ 5 = 10                9 – ….= 3                     9 – 7 = ….

Loading...

8 + …= 9                  5 + … = 9                   5 – … = 5

Bài giải:

Bài 1:

2 + 1 = 3         3 + 1 = 4       4 + 1 = 5       

2 + 2 = 4         3 + 2 = 5       4 + 2 = 6       

2 + 3 = 5         3 + 3 = 6       4 + 3 = 7       

2 + 4 = 6         3 + 4 = 7       4 + 4 = 8       

2 + 5 = 7         3 + 5 = 8        4 + 5 = 9

2 + 6 = 8        3 + 6 = 9   

 

2 + 7 = 9        3 + 7 = 10 

2 + 8 = 10 

 

5   + 1 = 6         6 + 1 = 7          7 + 1 = 8                 8 + 1 = 9

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

5 + 2 = 7           6 + 2 = 8          7 + 2 = 9                 8 + 2 = 10

5 + 3 = 8          6 + 3 = 9          7 + 3 = 10

5 + 4 = 9          6 + 4 = 10        7 + 3 = 10                9 + 1 = 10

5 + 5 = 10

Bài 2: 

a)

6 + 2 = 8       1 + 9 = 10          3 + 5 = 8             

2 + 6 = 8       9 + 1 = 10          5 + 3 = 8             

2 + 8 = 10               4 + 0 = 4

8 + 2 = 10               0 + 4 = 4

b)

7 + 2 + 1 = 10                8 + 1 + 1 = 10                  9 + 1 + 0 = 10

5 + 3 + 1 = 9                  4 + 4 + 0 = 8                    1 + 5 + 3 = 9

3 + 2 + 2 = 7                  6 + 1 + 3 = 10                  4 + 0 + 5 = 9

Bài 3:

3 + 4 = 7                    6 – 5 = 1                   0 + 8 = 8

5 + 5 = 10                9 – 6   = 3                    9 – 7 = 2

8 + 1 = 9                  5 + 4  = 9                    5 – 0  = 5

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Bảng các số từ 1 đến 100
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ