Kiến thức Toán học lớp 4

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164

Bài 1 (trang 164 SGK Toán 4): Tính giá trị của các biểu thức : m +n ; m – n; m×n; m: n, với:

a) m = 925 ; n = 28

b) m 2006; n = 17

Lời giải:

a) Nếu m = 952; n = 28 thì :

m + n = 952 + 28 = 980

m – n = 952 – 28 = 924

m × n = 952 × 28 = 26656

m : n = 952 : 28 = 34

b) Nếu m = 2006, n = 17 thì :

m + n = 2006 + 17 = 2023

m – n = 2006 – 17 = 1989

m × n = 2006 × 17 = 1989

m : n = 2006 : 17 = 118

Bài 2 (trang 164 SGK Toán 4): Tính :

a) 12054 : (15 + 67)

29150 – 136 x 201

b) 9700 : 100 + 36 x 12

(160 x 5 – 25 x 4) : 4

Lời giải:

a) 12054 : (15 + 67) = 12054 : 82 = 147

29150 – 136 x 201 = 29150 – 27336 = 1814

b) 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 – 25 x 4) : 4 = (800 – 100) : 4 = 700 : 4 = 175

Bài 3 (trang 164 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 36 ×25×4

18×24:9

41×2×8×5

b) 108 ×(23+7)

215×86+215×14

53×128-43×128

Lời giải:

a) 36 ×25×4= 36 ×(25×4)

= 36×100=3600

18×24:9= 18: 9 ×24

=2×24=48

41×2×8×5= (41×8)×(2×5)

= 328×10=3280

b) 108 ×(23+7)= 108 ×(23+7)

= 3240

215×86+215×14=215×(86+14)

= 215 ×100=21500

53×128-43×128= (53-43) ×128

= 10 ×128=1280.

Bài 4 (trang 164 SGK Toán 4): Một của hàng tuần đầu bán được 319 m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76 m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày của hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?

Lời giải:

Tuần sau cửa hàng bán được :

319 + 76 = 395 (m)

Cả hai tuần cửa hàng bán được :

319 + 395 = 714 (m)

Cả hai tuần có số ngày là :

7×2=14 (ngày)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được :

714 : 14 = 51 (m)

Đáp số : 51 m vải

Bài 5 (trang 164 SGK Toán 4): Một hộp bánh giá 24 000 đồng và một chai sữa giá 9800 đồng. Sau khi mẹ mua 2 hộp bánh và 6 chai sữa, mẹ còn lại 93 200 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?

Lời giải:

Mua 2 hộp bánh hết : 24 000 ×2=48 000 (đồng)

Mua 6 chai sữa hết :

9800×6=58 800 ( đồng)

Lúc đầu mẹ có :

106 800 + 93 200 = 200000 (đồng)

Đáp số: 200000 đồng.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest