Kiến thức Toán học lớp 4

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Toán lớp 4 Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Bài 1 (trang 161 SGK Toán 4): Điền dấu >, < , =

989 … 1321

34 579 … 34 601

27 105 … 7985

150 482 … 150 459

8300 : 10 … 830

72 600 … 762 ×100.

Lời giải:

989 < 1321

34 579 < 34 601

27 105 > 7985

150 482 > 150 459

8300 : 10 = 830

72 600 = 762 ×100.

Bài 2 (trang 161 SGK Toán 4): Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn :

a) 7426; 999; 7642; 7624

b) 3158; 32 18; 1853; 31 90.

Lời giải:

a) 999 < 7426 < 7624 < 76 42

b) 1853 < 3158 < 3190 < 3518

Bài 3 (trang 161 SGK Toán 4): Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé :

a) 1567; 1590; 897; 10 261

b) 2476; 4270; 2490; 2518

Lời giải:

a) 10 261 < 1590 < 1567 < 897

b) 4270 < 2518 < 2490 < 2476

Bài 4 (trang 161 SGK Toán 4):

a) Viết số bé nhất : có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có một chữ số : có hai chữ số, có ba chữ số.

c) Viết số lẻ bé nhất : có một chữ số, có hai chữ số, có ba chữ số.

d) Viết số chẵn lớn nhất : có một chữ số, có hai chữ số, có ba chữ số.

Lời giải:

a) 0; 10; 100

b) 9; 99; 999

c) 1; 11; 101

d) 8; 98; 998.

Bài 5 (trang 161 SGK Toán 4): Tìm x , biết 57 < x < 62 và :

a) x là số chẵn;

b) x là số lẻ;

c) x là số tròn chục.

Lời giải:

a) Các số chẵn lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 58 và 60.Vậy x là : 58; 60.

b) Các số lẻ lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 59, 61. Vậy x là : 59; 61.

c) Số tròn chục lớn hơn 57 và bé hơn 62 là 60. Vậy x là :60.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest