Kiến thức Toán học lớp 1

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 1: Viết số:

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính:

a)

4 + 2 =              10 – 6 =             3 + 4 =               14 + 4 =

8 – 5 =               19 + 0 =            2 + 8 =               18 – 5 =

3 + 6 =              17 – 6 =             10 – 7 =               12 + 7 =

b) 

giai toan lop 1 bai luyen tap chung trang 178 sgk - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 3: 

35….42                     90….100                 38…30 + 8

87… 85                     69….60                   46…40 + 5

63….36                     50….50                   94…90 + 5

Bài 3: Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng – ti- mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

a)

4 + 2 = 6          10 – 6 = 4               3 + 4 = 7              14 + 4 = 18

8 – 5 = 3            19 + 0 = 19           2 + 8 = 10            18 – 5 = 13

3 + 6 = 9           17 – 6 = 11            10 – 7 = 3             12 + 7 = 19

b)

giai toan lop 1 bai luyen tap chung trang 178 sgk 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 3:

35 < 42                     90 < 100                 38 = 30 + 8

87 > 85                     69 > 60                   46  > 40 + 5

63 > 36                     50 = 50                   94  < 90 + 5

Bài 4:

Số xăng-ti-mét băng giấy còn lại dài là:

75 – 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest