Kiến thức Sinh học lớp 11

Giải Sinh lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Sinh lớp 11 Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài 1 (trang 181 SGK Sinh 11): Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai (chứa prôgestêron hoặc prôgestêron + ơstrồgen) có thể tránh được mang thai, tại sao?

Lời giải:

Uống thuốc viên tránh thai hằng ngày làm cho nồng độ các hoocmôn này trong máu cao và do vậy gây ức chế lên tuyến yên và vùng dưới dồi. Vùng dưới đồi giảm tiết GnRH, tuyến yên giảm tiết FSH và LH. Do nồng độ các hoocmôn GnRH, FSH và LH giảm nên trứng không chín và không rụng, giúp tránh được mang thai.

Bài 2 (trang 181 SGK Sinh 11): Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testôstêron ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao?

Lời giải:

FSH kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng, LH kích thích tế bào kè (tế bào Lêiđich) sản xuất ra testostêrôn. Testostêrôn kích thích ống sinh tinh phát triển và sản sinh tinh trùng. Vì vậy, tảng hay giảm sản xuất hoocmôn FSH, ICSH sẽ làm thav đổi nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

Bài 3 (trang 181 SGK Sinh 11): Quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron bị rối loạn có ảnh hưởng đến quá trình sinh trứng hay không, tại sao?

Lời giải:

Thay đổi nồng độ testostêron, làm ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh trùng.

FSH, LH kích thích phát triển nang trứng, làm cho trứng chín và rụng. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên làm rối loạn quá trình trứng chín và rụng. Nồng độ prồgestêron và ơstrôgen trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH của tuyến yên, vì vậy ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest