Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết…